Risicoanalyse & Beheersplan (BRL 6010)

Op grond van het Drinkwaterbesluit zijn de zogenoemde prioritaire instellingen (ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, jachthavens en kampeerterreinen) verplicht tot het maken van een Legionella risicoanalyse en het uitvoeren van een beheersplan. Voor alle overige locaties geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij/zij beschikbaar stelt. Als men binnen de zorgplicht valt is men dus niet verplicht tot het uitvoeren van een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan. Het is echter wel aan te raden dit te doen.

Bij koeltorens is men verplicht een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan te hebben volgens de Wet Milieubeheer. Voor koeltorens die buiten de Wet Milieubeheer vallen, is het beheer in de Arbowet geregeld. Praktische richtlijnen voor het beheer van koeltorens staan uitgewerkt in de ISSO publicatie 55.3.

risicoanalyse-beheersplan

Tijdens de Legionella Risicoanalyse worden de risicopunten van het koud- en warmwatersysteem in kaart gebracht. Dit leidt tot een overzicht van eventuele gebreken in de installatie en de benodigde technische aanpassingen om de installatie weer op orde te krijgen. De Risicoanalyse is de basis voor het Legionella-veilig beheren van een installatie.

Het Beheersplan geeft inzicht in welke periodieke maatregelen genomen moeten worden om de kans op een Legionella besmetting te minimaliseren en bevat o.a. een logboek om genomen maatregelen te registreren. In het Beheersplan staat tevens beschreven wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen.

Wij zijn Kiwa BRL 6010 gecertificeerd (certificaatnummer: K24282-04) voor het uitvoeren van een Legionella Risicoanalyse en het opstellen van een Beheersplan.

Uit een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan volgt een aanbeveling voor de periodieke controle van tappunten op de aanwezigheid van Legionella. Kijkt u hier voor meer informatie over onze geaccrediteerde monstername én analyse of download de flyer van de download pagina.

Audit n.a.v. bestaande Risicoanalyse & Beheersplan
Periodieke audit (bijv. jaarlijks) naar aanleiding van bestaande Risicoanalyse & Beheersplan. Hierbij wordt gecontroleerd of de verschillende beheersmaatregelen en administratieve verplichtingen juist zijn uitgevoerd en vastgelegd. Tevens wordt gecontroleerd of de Risicoanalyse en het Beheersplan nog up to date zijn. Als er essentiële wijzigingen aan de installatie zijn uitgevoerd, is het nodig de bestaande risicoanalyse en het beheersplan te actualiseren.